جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 28 0.32 45 0.52 133 1.51 4,126 32.12
سپرده بانکی 8,670 99.13 8,643 99.03 8,630 98.14 8,693 67.68
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 49 0.56 40 0.45 31 0.35 25 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0