بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 297,664 87.79 275,456 51.06 7,079 3.06 7,079 3.1
اوراق مشارکت 32,966 9.72 193,819 35.93 189,951 82.08 190,917 83.47
سپرده بانکی 4,338 1.28 37,429 6.94 34,318 14.83 30,677 13.41
وجه نقد 40 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,045 1.19 32,754 6.07 60 0.03 42 0.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 297,664 87.79 275,456 51.06 7,079 3.06 7,079 3.1