بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.11.30 (حسابرسی شده) 1398/01/21
دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق حکمت ایرانیان یکم 97.08.30 1397/08/27
دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به تاریخ 1397/07/02 1397/06/18
افزایش سرمایه بانک حکمت ایرانیان با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید 1396/03/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام) 1395/11/26
اعلامیه برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1395/05/26
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/01/15
اعلامیه برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1394/07/20